REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://ilily.pl/

Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego realizuje firma MAV Marcin Awiżeń, Ul. Morelowa 4, 66-415 Kłodawa wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługująca się numerem NIP 5992602146.

 

Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży

§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów

§ 5 Dane osobowe oraz polityka prywatności

§ 6 Reklamacje

§ 7 Odstąpienia od umowy

§ 8 Zwroty

§ 9 Informacje dodatkowe

 

 

§1 Postanowienia ogólne:

1.     Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem")  określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://ilily.pl/ (zwanego dalej „Sklepem internetowym”)  i w szczególności reguluje:

a)    warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;

b)    warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c)     zasady korzystania przez konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

d)    zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

2.     Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

a)    Sklep internetowy– platforma sprzedaży dostępna pod adresem internetowym https://ilily.pl/;

b)    Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – MAV Marcin Awiżeń, Ul. Morelowa 4, 66-415 Kłodawa wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługująca się numerem NIP 5992602146.

c)     Klient – osoba albo jednostka organizacyjna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, lub osoba albo jednostka organizacyjna, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Klientem Sklepu internetowego można zostać jeśli spełnia się warunki określone w § 1.3 Regulaminu;

d)    Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e)    Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania Zamówienia/Rejestracji adres mailowy wiadomości mailowej potwierdzającej otrzymanie Zamówienia;

f)      Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu Konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych) i udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za Usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;

g)    Cena – cena, jaką Klient Sklepu internetowego zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży;

h)    Dostawa – ­powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą;

i)      Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru produktów w celu złożenia Zamówienia;

j)      Konto Klienta – Usługa świadczona drogą elektroniczną będąca oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;

k)     Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta Klienta;

l)      Newsletter –Usługa świadczona drogą elektroniczną, która umożliwia korzystającym z niej klientom na otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

3.     Klientem Sklepu internetowego może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może także być Klientem Sklepu internetowego, jeśli nie narusza to powszechnie obowiązującego prawa.

4.     Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę do innego kraju należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

5.     Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i Dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.

6.     Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary prezentowane w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Sprzedawca.

7.     Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

1.     W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.     Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

3.     Warunki zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

a)    Usługa Konto Klienta:

-Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

-Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail oraz Hasło.

-Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta jest zawierana na czas nieoznaczony.

b)    Usługa interaktywny formularz:

-Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do Koszyka).

-Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

c)     Usługa Newsletter:

-Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną- Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego adresu e-mail i zatwierdzenia zgody na przesyłanie wiadomości mailowych.

- Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną- Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

4.     Warunki rozwiązywania przez Klienta umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

a)    Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta, rezygnacja z usługi Newsletter). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny.

b)    Wypowiedzenia umowy można także dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy Usługodawcy lub też pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy (dane kontaktowe wskazane na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Kontakt”).

c)     Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

5.     Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

6.     Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

7.     Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (na zasadach określonych w § 7 Regulaminu).

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

1.     W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać do Koszyka interesujące produkty, wybrać sposób Dostawy, wybrać metodę płatności i podać swoje dane kontaktowe.

2.     Czynności wskazane w § 3.1 są wykonywane przez Klienta przy użyciu interaktywnego formularza. W przypadku problemów ze złożeniem Zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

3.     W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.          

4.     Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do  potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.          

5.     Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

6.     Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

7.     Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego (§3.6 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

8.     Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową.

9.     Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia (wiadomość, o której mowa w § 3.8 Regulaminu)

 

§4 Płatność, dostawa, odbiór

1.     Płatność:

a)    Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu Cenę towarów oraz koszt ich Dostawy.

b)    Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie. Dostępne opcje płatności są wskazane na stronie Sklepu internetowego.

c)     Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami
jest Blue Media S.A.                                                                                                                           

d)    Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 

2.     Dostawa:

a)    Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego możliwości.

b)    Czas Dostawy uzależniony jest od sposobu Dostawy wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z § 3.8 Regulaminu.

3.     Odbiór towarów:

a)     Sprzedawca informuję że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

b)    W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić  protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

c)     Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

d)    W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

§ 5 Dane osobowe i polityka prywatności:

#Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MAV Marcin Awiżeń, ul. Morelowa 4, 66-415 Kłodawa email: sklep@ilily.pl wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługująca się numerem NIP 5992602146 (dalej: Sklep).
 2. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne i prawnie uzasadnione interesy realizowane przez sklep internetowy https://ilily.pl/  (dalej: Sklep) lub stronę trzecią, a także kategorie odbiorców.

Gromadzenie danych Klientów odbywa się: podczas podczas wizyty na stronie internetowej, podczas realizacji zamówienia, podczas nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu w tym odpowiadania na zapytania Klientów, dostarczenia towarów, przetworzenia płatności, zapobieżenia niewłaściwemu korzystaniu ze strony internetowej.

Zbieranie powyższych danych jest niezbędne do indywidualnej obsługi Klienta, realizacji zamówień.

 1. Podczas odwiedzin Klienta na stronie internetowej Sklepu, przetwarzane są informacje poprzez wymianę między Klienta urządzeniem a serwerem Sklepu. Mogą to być również dane osobowe. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane między innymi do optymalizacji strony internetowej czy wyświetlania reklam w przeglądarce urządzenia Klienta.
 2. Strona internetowa i usługi Sklepu  nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia.
 3. Zgodnie z RODO przysługuje Klientowi szereg praw, które służą zapewnieniu Klientowi informacji oraz kontroli nad przetwarzaniem dotyczących jego danych. Obejmują one: prawo do informacji o przetwarzaniu i dostępu do danych, prawo do usunięcia danych oraz do przenoszenia danych, prawo do poprawiania danych,  prawo do sprzeciwu wobec konkretnego procesu przetwarzania danych, w szczególności przetwarzania danych w celach reklamowych.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Klienta zgody, ma on prawo w każdej chwili wycofać taką zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Klient w dowolnym momencie może skontaktować się ze Sklepem na wskazany na wstępie adres pocztowy bądź email.
 5. Poniżej znajduje się zestawienie informacji rejestrowanych bez  interwencji Klienta i przechowywane do czasu ich automatycznego usunięcia:
 • adres IP żądającego urządzenia z dostępem do Internetu;

Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  W tym miejscu zaznaczyć należy, że dane te nie pozwalają na ustalenie Klienta tożsamości z zebranych danych.

 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL wywoływanego pliku,
 • adres odsyłający tj. strona internetowa / aplikacja, z której uzyskano dostęp;
 • przeglądarka, z której korzysta Klient i, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera z dostępem do Internetu oraz nazwę dostawcy usług internetowych.

Dane wskazane powyżej są wykorzystywane w następujących celach: zapewnienie sprawnego nawiązania połączenia, zapewnienie wygodnego korzystania ze strony Sklepu oraz do oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Dane przechowywane są przez okres 7 dni, po czym adres IP jest automatycznie usuwany.

 1. Zawarcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy

1)     Przetwarzanie danych przy zawieraniu umowy.

Przedmiotem działalności ilily  jest sprzedaż na odległość towarów i usług, handel detaliczny. W ramach tej działalności przetwarzane są dane niezbędne do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy. Przetwarzane dane obejmują:

 1. imię, nazwisko,
 2. adres do faktury i adres dostawy, jeśli dotyczy, adres dodatkowy
 3. adres e-mail
 4. dane do fakturowania i płatności
 5. firma i NIP
 6. data urodzenia
 7. stacja pakowania i numer klienta przesyłki;
 8. numer telefonu, jeśli dotyczy

Podstawą prawną uzyskania wyżej wymienionych informacji jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji stosunku umownego między Klientem a Sklepem.  Jeśli Sklep nie będzie używać danych kontaktowych  Kontaktów do celów reklamowych (na podstawie zgody), Sklep przechowywać będzie dane zebrane w celu wykonania umowy do czasu wygaśnięcia ustawowej lub ewentualnej rękojmi i praw gwarancyjnych. Po upływie tego okresu Sklep informacje o stosunku umownym wymagane przepisami prawa handlowego i podatkowego przez okresy określone przepisami prawa.

Do realizacji umowy kupna wymagane jest również następujące przetwarzanie danych:

Jeśli Klient wybrał inną metodę płatności niż przedpłata, płatność za pobraniem lub za pobraniem, Sklep przekaże wymagane dane dotyczące płatności zleconemu dostawcy usług płatniczych.

Przetwarzanie płatności kartą kredytową zlecono Blue Media S.A.  Wszystkie wpisy danych karty są wprowadzane bezpośrednio do systemu firmy Blue Media i nie mogą być przez Sklep odczytywane ani zapisywane.

Informacje o adresie dostawy Sklep przekazuje firmie logistycznej, której zlecono wykonanie umowy kupna.

 • Tożsamość, zdolność kredytowa i przekazywanie do agencji kredytowych

W razie potrzeby możemy sprawdzić tożsamość Klienta za pomocą informacji od usługodawców . Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Upoważnienie do tego wynika z ochrony tożsamości Klienta oraz unikania prób oszustwa i opóźnień w płatnościach na koszt Sklepu. Okoliczność i wynik zapytania zostaną dodane na adres email.

Dane, które podaje Klient w ramach zamówienia, mogą posłużyć do sprawdzenia, czy nastąpił nietypowy proces zamówienia (np. jednoczesne zamówienie dużej ilości towarów na ten sam adres z różnych kont klientów). Sklep ma interes w przeprowadzeniu takiej oceny. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W trakcie składania zamówienia Sklep sprawdza zdolność kredytową Klienta, gdy korzysta z odpowiednio oznaczonych metod płatności. W tym celu Sklep przekazuje współpracującym z nami tzw. agencjom kredytowym następujące rodzaje danych: imię i nazwisko, adres, data urodzenia.

W tym przypadku zasadne jest wysłanie na adres email wskazany na wstępie oświadczenia: wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Sklep mojej zdolności kredytowej. Mam świadomość, że kontrola odbywa się na początku procesu zamówienia i mogę w każdej chwili cofnąć zgodę. Wysyłając to oświadczenie na podany adres Klient, może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność danych osobowych przetwarzanych do cofnięcia .

Jeśli Klient nie chce wyrazić zgody lub nie chce, aby została przeprowadzona kontrola zdolności kredytowej, Sklep nie może zaoferować Klientowi tej formy płatności i polecenia zapłaty. W takim przypadku Sklep może zaoferować tylko takie metody płatności, które nie są związane z ryzykiem kredytowym dla Sklepu. Wyniki sprawdzenia zostaną wysłane na wskazanego emaila klienta.

 • Dane osobowe Klienta przekazywane są następującym firmom:
 1. Blue Media S.A.

UWAGA - Chodzi o firmy związane z metodami płatności oraz przesyłkami.

 • W przypadku opóźnienia w płatności, jeśli zostaną spełnione inne wymogi prawne, Sklep przekaże niezbędne dane firmie, której zlecono dochodzenie roszczenia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dochodzenie roszczenia umownego należy traktować jako uzasadniony interes w rozumieniu drugiego przepisu.
 • W przypadku spełnienia pozostałych wymogów prawnych Sklep przekaże również informacje o opóźnieniu w spłacie lub ewentualnym złym zadłużeniu współpracującym ze Sklepem agencjom kredytowym. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes wymagany wynika z interesu Sklepu, a także z interesu osób trzecich w zmniejszaniu ryzyka kontraktowego dla przyszłych kontraktów
 1.  Przetwarzanie danych w celach marketingowych

 

RODO zezwala, aby takie przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) było zasadniczo możliwe i stanowi uzasadniony interes administratora z wyłączeniem przesyłania informacji o charakterze handlowym drogą elektroniczną – wówczas przesłanką będzie zgoda Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). Okres przechowywania danych do celów reklamowych uzależniony jest wówczas od aktualności celu przetwarzania lub od obowiązywania zgody.

 1. Obecność w Internecie i optymalizacja strony internetowej

Sklep automatycznie zbiera i przetwarza dane na stronie internetowej za pomocą plików cookie i technologii podobnych do plików cookie, aby móc zrozumieć zachowanie osób odwiedzających witrynę. Umożliwia to optymalizację strony internetowej i aplikacji oraz dostosowanie ich do zainteresowań odwiedzających.

Jeśli Klient chce sprzeciwić się korzystaniu z analizy internetowej powinien wysłać email na adres wskazany powyżej o treści: Rezygnacja zbieranie danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta w ramach analizy stron internetowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Sklep ma  interes w przeprowadzaniu analiz internetowych aby lepiej zrozumieć użytkowników i odpowiednio zoptymalizować stronę internetową Sklepu.

 1. Pliki cookie i technologie podobne do plików cookie - informacje ogólne

Na stronie Sklepu używane są  tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki, które Klienta przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane w jego urządzeniu (np. laptopie, smartfonie tablecie). Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego i nie zawierają wirusów, ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które są związane z konkretnym używanym urządzeniem. Korzystanie z plików cookie służy z jednej strony do ułatwienia Klientowi korzystania z  oferty Sklepu. Używane są tak zwane pliki cookie sesji, aby rozpoznać, że Klient odwiedził już poszczególną stronę. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu witryny.

Jeśli masz konto klienta w Douglas i jesteś zalogowany lub aktywujesz funkcję „pozostań zalogowany” , informacje zapisane w plikach cookie zostaną dodane do Twojego konta klienta.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak skonfigurować  przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były zapisywane na Twoim komputerze lub zawsze pojawiała się wiadomość przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jeśli jednak całkowicie dezaktywuje się pliki cookie, Klient może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Czas przechowywania plików cookies zależy od ich celu i nie jest taki sam dla każdego.

W ramach wykorzystywania plików cookie i technologii podobnych do plików cookie do korzystania z tej strony internetowej, Sklep przetwarza dane osobowe, odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Wtyczki mediów społecznościowych

Na stronie internetowej korzysta się  z wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowych Facebook, Google+, Instagram na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby umożliwić Klientowi udostępnianie znajomym artykułów, które znaleziono na stronach ze szczegółowymi informacjami o artykułach, i aby były one lepiej znane. Podstawowy cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu RODO.

 1. Obsługa klienta  - przyjęcie zamówienia przez telefon

Przy okazji kontaktu klienta telefonicznie, mailowo lub przez komunikatory, w szczególności w celu złożenia zamówienia telefonicznego lub zapytania w związku z zamówieniem, przetwarzane kategorie danych osobowych obejmują w szczególności dane podstawowe (takie jak imię, nazwisko, uzupełnienia imienia, a także datę urodzenia), dane kontaktowe (takie jak adres prywatny, numer telefonu (komórkowego), adres e-mail),w celu przetworzenia zapytania.

Ilekroć Sklep współpracuje z takimi usługodawcami, są oni związani umowami w taki sam sposób, jak Sklep  przestrzeganiem ochrony danych. Podstawą prawną takich operacji przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z udzieloną przez Klienta zgodą.

 1. Odbiorcy spoza Unii Europejskiej.

Sklep nie przekazuje danych Klientów odbiorcom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane są przekazywane zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności oraz na podstawie tzw. Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

 1. Państwa prawa.

Sklep realizuje prawa Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych. Klient ma prawo do:

 • Uzyskania informacji na temat przetwarzania oraz realizacji praw udzielonej w przejrzystej i zrozumiałej formie.
 • Dostępu do danych: otrzymania od Sklepu potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez Douglas oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO.
 • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda stanowi podstawę przetwarzania. Sklep będzie przetwarzać Klienta dane osobowe dla celów, na które wyraził zgodę do momentu wycofania przez Klienta zgody.
 • Usunięcia danych osobowych przez Sklep tzw. „prawo do bycia zapomnianym” polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, co ma miejsce zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa, w m.in. do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli przetwarzanie dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes Sklepu, wówczas w razie sprzeciwu, Sklep będzie musiał zaprzestać przetwarzania danych, chyba, że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Chyba, że jest dozwolone prawem, lub jest to niezbędne do wykonania umowy, lub opiera się na wyraźnej zgodzie.
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • Przenoszenia danych, Klientom przysługuje prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które dostarczyli, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o ich zgodę lub na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany.
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego – w każdej chwili przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sklep jednak  zachęca do wcześniejszego kontaktu celem wyjaśnienia wątpliwości Klienta.

Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, prosimy kierować mailowo na adres: sklep@ilily.pl

Zapytania i wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Klient zostanie poinformowany.

W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do Sklepu niezbędne jest  podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych tj. numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania.

 1. Bezpieczeństwo danych.

Sklep podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem.

Procedury bezpieczeństwa obejmują m.in.: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w imieniu Sklepu przez innych odbiorców jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik lub współpracownik Sklepu, mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

 1. Sklep zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub ich uzupełnienia powyższych informacji w razie potrzeby. Zmiany zostaną opublikowane w tym miejscu, co może wynikać m.in. ze zmiany przepisów, czy zasad funkcjonowania sklepu.  

§ 6 Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar wolny od wad. W zakresie ewentualnych wad Towaru do Umowy Sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczący rękojmi za wady. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad Towaru (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2.  Reklamacje można składać pisemnie na adres wskazany w nagłówku Regulaminu, jak również e-mailowo
 3. Składając reklamację należy opisać wadę Towaru. Kupujący może wykorzystać do tego celu formularz zwrotu przesłany Kupującemu wraz z Towarem. Towar musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany w nagłówku Regulaminu. Zdanie poprzednie nie dotyczy przypadków, w których Sprzedający zdecyduje, że przesłanie Towaru jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedającego w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Towar może zostać również przesłany przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedającego.
 4.  Sprzedający, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Sprzedający poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary oraz nie świadczy usług posprzedażowych.
 6.  Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z takich sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Informacje na ten temat mogą być również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, jak również organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.     Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14)  dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres mailowy bądź listowny Sklepu internetowego.

1.     Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczony jest od dnia:

a)    objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży (wyjątki określania początkowego terminu przy umowie sprzedaży wskazane są w punktach b) i c));

b)    objęcia ostatniej partii lub części w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży obejmującej wiele towarów dostarczanych partiami lub w częściach;

c)     objęcia pierwszego z towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży polegającej na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas;

d)    zawarcia umowy – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2.     Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

3.     W razie odstąpienia od umowy - umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4.     Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.     Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

6.     Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

7.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)     zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.     Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

 

§ 8 Zwroty

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 9  Informacje dodatkowe

1.     Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu internetowego spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)    Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

b)    Uaktualniona przeglądarka internetowa.

c)     Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

d)    Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

2.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym kodeksu cywilnego, ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3.     Zmiany w regulaminie:

a)    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym Klient posiadający Konto Klienta zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

b)    Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

c)     Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku Zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

4.     Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

5.     Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a)    zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b)    zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c)     uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d)    złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna  platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z  niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.

6.     Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7.     Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.